Soal PG mengenai wajib daftar perusahaaan, haki,perlindungan konsumen , anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
NAMA : HERI KURNIAWAN
NPM : 23210252
KELAS : 2EB09
Mata kuliah : aspek hukum dalam ekonomi
1. Sebutkan cara – cara penyelesaian sengketa ekonomi yaitu ?
a. * Negosiasi ,Enquiry( penyelidikan ) dan good offices( jasa – jasa baik )
b. Berdoa, berusaha dan penyelidikan
c. Penyelidikan dan memahami.
d. Semua jawaban benar

2. Apa yang dimaksud dengan litigasi ?
a. *sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan
b. sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga sekolah
c. sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga kepolisian
d. semua jawaban benar

3. sebutkan prinsip – prinsip hak kekayaan intelektual ?
a. *prinsip ekonomi , keadilan , kebudayaan , social
b. prinsip keselarasan , keterkaitan , pertahanan
c. prinsip selaras , seimbang dan kekuatan
d. semua jawaban benar

4. apa yang dimaksud merek dagang ?
a. *tanda tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
b. Unsure – unsur nama merek cipta
c. Tanda – tanda penulisan di kemasan
d. Semua jawaban benar
5. Sebutkan asas – asas perlindungan konsumen ?
a. Asas praduga dan asas kontijensi
b. *Asas manfaat, keadilan ,keseimbangan keamanan , kepastian hukum
c. Asas tertimbang dan yuridis
d. Asas komplemen dan kontijensi

Kunci jawaban :
1. A
2. A
3. A
4.A
5.B

Iklan